Obchodní podmínky


Následující ujednání jsou všeobecně platnými Obchodními podmínkami provozu služeb společnosti DBsys s.r.o. (dále jen DBsys) pro využívání všech služeb (dále jen Podmínky), které nabízí Provozovatel svým Zákazníkům, a týkají se veškerých obchodních vztahů mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

I. Smluvní strany

I. a) Provozovatel

 1. Provozovatelem služby je společnost, DBsys s.r.o. , se sídlem Rovná 1382 , 54901 Nové Město nad Metují, IČO 28777336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26757. Se specializací na výroby, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

b) Zákazník

 1. Zákazníkem společnosti může být jakákoli fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která využívá internetových služeb společnosti DBsys s.r.o.
 2. Využíváním služeb Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se Smlouvou, Podmínkami a všemi podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, těchto Podmínek a dalších podmínek v případě, že jsou součástí zákazníkem objednané služby.

II. Ochrana osobních údajů

Provozovatel potvrzuje, že splňuje všechny zákony požadované předpoklady, které se týkají ochrany osobních údajů, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

III. Provoz

 1. Provozovatel zajistí provoz služeb tak, jak vyplývá z jejich specifikace na stránkách www.dbsys.cz, vždy s nejvyšším úsilím na zajištění jejich maximální dostupnosti a využitelnosti. Provozovatel zajistí u všech nabízených služeb pravidelný servis a dohled. V případě úplné nebo částečné nefunkčnosti služby zajistí Provozovatel v rámci svých možností bez zbytečného odkladu znovuobnovení funkčnosti. Pokud není ve specifikaci služby uvedeno jinak, neposkytuje k ní Provozovatel bezplatný zkušební provoz. Součástí poskytovaného servisu je provoz zákaznické podpory, na kterou se Zákazník může obrátit se svými dotazy, požadavky, či připomínkami. Provoz zákaznické podpory je zajišťován telefonicky na kontaktech uvedených na www.dbsys.cz. Zákaznická podpora zajišťuje veškerou komunikaci se Zákazníky a přijímá jejich požadavky, ale není oprávněná řešit požadavky nad rámec zákaznické podpory. Zákaznická podpora není technickou podporou pro Zákazníky.
 2. V případě, že vinou Poskytovatele nebude během celého dne (24 hod) zabezpečená dostupnost Služeb minimálně 99% nemá Příjemce nárok na náhradu škody související s jakýmkoliv výpadkem nebo přerušením poskytovaní Služeb, ale jen nárok na kompenzaci za každý takový to den jeden den provozu zdarma. Provozovatel však nezodpovídá za výpadky způsobené třetími stranami (např. společností poskytující internetové připojení pro Servery Poskytovatele, výpadek el. proudu, výpadky internetového připojení na straně Příjemce, za výpadky způsobené nedostupností spojení mezi Příjemcem a Servery Poskytovatele a pod.), za výpadky způsobené zásahem vyšší moci (zemětřesení, živelná pohroma, požár, atd.). Za výpadky se nepovažují krátké nedostupnosti způsobené restartem služeb a nedostupnosti způsobené nutnou technickou údržbou. Na kompenzaci Zákazník nemá nárok, pokud z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré Zákazníkovi poskytované služby Provozovatelem, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Zákazníka, nebo Zákazník písemně prokazatelným způsobem neprovede reklamaci nefunkčnosti služby nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.
 3. Provozovatel komunikuje se Zákazníkem především prostřednictvím pomocí e-mailu či telefonu. Zákazník s Provozovatelem komunikuje prostřednictvím e-mailové poštou, běžnou listovní poštou, prostřednictvím chatu či telefonu s ohledem na typ zákaznické podpory, kterou Zákazník u své služby využívá. Provozovatel může pro zajištění požadavku Zákazníka zejména jakéhokoli zásahu do Zákazníkova uživatelského účtu a/nebo v něm evidovaných služeb, vyžadovat ze strany Zákazníka autorizovaný způsob komunikace nebo zaslání žádosti doporučeným dopisem s úředně ověřeným podpisem Zákazníka. V případě nedodržení nutné autorizace má Provozovatel právo požadavek na změnu odmítnout.
 4. Pro vybrané služby Provozovatel zajišťuje jejich on-line monitoring. Provozovatel si vyhrazuje právo operativně provádět nutné zásahy na své síti a na svém hardwarovém a softwarovém vybavení, jejichž pomocí provoz služeb zajišťuje. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě zjištění jakéhokoli závažného problému (např. požár atp.), který ohrožuje osoby a/nebo funkčnost provozovaných služeb a/nebo sítě, má Provozovatel právo okamžitě a zcela zastavit provoz poskytovaných služeb tak, aby bylo možné bez zbytečného odkladu odstranit příčinu problému. Zároveň má Provozovatel právo v případě takovéto situace informovat Zákazníka o všech skutečnostech až po zajištění bezpečnosti osob a provozu.
 5. V případě přerušení nebo nefunkčnosti služby v rozsahu delším, než je stanoveno u jednotlivých služeb na Internetových stránkách Provozovatele, nemá Zákazník nárok na náhradu škod souvisejících s jakýmkoliv výpadkem nebo přerušením provozu poskytovaných služeb, ale má pouze nárok na stanovenou kompenzaci neuskutečněného provozu, a to v rozsahu uvedeném u jednotlivých služeb na Internetových stránkách Provozovatele. Rozsah kompenzace za neuskutečněný provoz je omezen (maximální částka kompenzace je shodná s měsíčním poplatkem), a je určen jako poměrná sleva z provozního poplatku a to v rozsahu, který poměrně odpovídá rozsahu neuskutečněného provozu. Kompenzace může mít po dohodě mezi Provozovatelem a Zákazníkem jinou formu. Na kompenzaci Zákazník nemá nárok, pokud z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré Zákazníkovi poskytované služby Provozovatelem, Smlouva je vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Zákazníka, nebo Zákazník písemně prokazatelným způsobem neprovede reklamaci nefunkčnosti služby nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.
 6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost (a proto neposkytuje kompenzace) za poruchy v provozu služeb, které prokazatelně sám nezpůsobil, zejména poruchy a odstávky:
  • způsobené technickým nebo jiným problémem některého subdodavatele,
  • vyplývající z problémů, které způsobuje některý ze Zákazníků Provozovatele,
  • jejichž příčinou je vyšší moc.

Provozovatel neručí Zákazníkům ani třetím osobám za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené nefunkčností nebo přerušením poskytované služby, poškozením nebo ztrátou dat či poškozením serverů, software nebo hardware. Služba poskytovaná prostřednictvím sítě Internetu sama o sobě vylučuje (vzhledem k technické podstatě Internetu) možnost jakékoli záruky na vlastní provoz, tedy například dosažitelnosti webových stránek z kteréhokoli místa připojení, doručitelnosti e-mailů, zajištění provozu Internetového připojení a zachování soukromí.

IV. Odstávky

 

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo provést u každé služby plánovanou odstávku. Odstávka slouží především k provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru a údržbě, opravám či výměně hardwaru a/nebo jiných technických zařízení nutných k provozu dané služby. Pokud Provozovatel předpokládá nutný zásah do hardware nebo software strojů, na kterých je některá z nabízených služeb provozována, nebo které s provozem služby bezprostředně souvisejí, a pokud tento zásah omezí funkčnost služby v jednorázovém rozsahu delším než 30 minut, tak tuto plánovanou odstávku Provozovatel oznámí adekvátním způsobem nejpozději 24 hodin před jejím započetím. Za adekvátní způsob se považuje zveřejnění informace o plánované odstávce na Internetových stránkách Provozovatele pod příslušným odkazem.
 2. Provozovatel provede odstávku v nejkratší možné míře a pokud možno v době nižšího provozu, tedy především v nočních hodinách, o víkendech či svátcích. Z takto provedených odstávek Zákazníkovi v případě předem hlášené odstávky nevzniká žádný nárok na jakoukoli náhradu neuskutečněného provozu ani případných souvisejících škod.

 

V. Vyloučení z provozu

 1. Provozovatel bez předchozího prokazatelného písemného souhlasu neposkytuje služby Zákazníkům, kteří jednají tak, že nabízejí obsah, sdílejí obsah nebo stahují obsah:
  • který je v rozporu s právním řádem České republiky a/nebo platnými mezinárodními úmluvami, kterými je příslušná země vázána,
  • kterým porušují autorská, patentová, průmyslová nebo jiná podobná práva,
  • kterým dochází k nelegálnímu získávání nebo šíření software (a jiných počítačových programů) za účelem distribuce (úplatné nebo neúplatné) tohoto nelegálně získaného nebo distribuovaného software třetím osobám (například warez, crack a podobná zaměření),
  • který lze označit jako spam, který slouží k rozesílání spamu, odkazuje na spam, přičemž je z provozu vyloučeno i provozování služeb Zákazníkům, kteří jsou spojování a publikováni v souvislosti s pojmem spam,
  • který obsahuje nedovolené aplikace a skripty, případně který přetěžuje databázové systémy nebo způsobuje špatnou funkci serverů,
  • který přetěžuje infrastrukturu a přípojné linky nebo hardware Poskytovatele nebo případně jiných osob,
  • který ohrožuje soukromí nebo bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů sítě Internet nebo ohrožuje soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv jiných uživatelů sítě Internet (například prostřednictvím virů, generátorů hesel apod.),
  • který lze označit jako hudební, zvukové, obrazové, filmové a jiné podobné soubory, k nimž Zákazník nemá oprávnění nebo autorská práva či jiná práva k jejich šíření a distribuci,
  • který obsahuje jakékoli informace, poškozující dobré jméno Provozovatele a/nebo jeho pracovníků,
  • který je vlastnictvím společností DBsys s.r.o. a Zákazník jej šíří bez písemného svolení Provozovatele
  • který je součástí poskytované služby Zákazníkovi přičemž zákazník nemá od Provozovatele písemné svolení k poskytování služby nebo její části třetím osobám
  • který může vzbudit dojem, že Zákazník jedná jménem společnosti DBsys s.r.o., přestože není oprávněným spolupracovníkem společnosti DBsys s.r.o.,
  • kterým jsou přímo či nepřímo poškozována jakékoliv práva třetích osob,
  • který je v rozporu s dobrými mravy,
  • a dále cokoli, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Provozovatele.

 

 

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovídá za veškerou škodu způsobenou Provozovateli, jeho dalším Zákazníkům nebo třetím stranám. Tato klauzule se týká všech výše uvedených případů, především však umístěním nevhodných či zakázaných skriptů, které přetěžují a zpomalují servery Provozovatele, hostování stránek s nepovoleným obsahem, přetěžování připojení (například nelegálním stahováním hudby a filmů apod.), spamu a dalších činností, které jsou v rozporu se Smlouvou, obecně uznávanými pravidly, obecnými právními předpisy a obecně uznávanými způsoby využívání Zákazníkem objednané služby a smluvními podmínkami, které s danou službou souvisejí. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci ochrany provozu poskytovaných služeb může Provozovatel v rámci své politiky provozu upravit nastavení poskytovaných služeb tak, aby v maximální možné míře zabránil jejich možnému zneužití.
 2. Provozovatel má při zjištění tohoto jednání ze strany Zákazníka právo okamžitě a bez náhrady ukončit poskytování služby Klientovi, ukončit smluvní vztah odstoupením od Smlouvy a zároveň má Poskytovatel právo vyžadovat náhradu ve výši odpovídající rozsahu způsobené škody. Odstoupení od Smlouvy nabývá platnosti dnem doručení oznámení o odstoupení Zákazníkovi.

 

 

VI. Změna nabídky

 1. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit aktuální nabídku poskytovaných služeb, včetně cen nebo jakékoliv parametry poskytovaných služeb (včetně služeb již existujících), a to s účinností od dalšího následujícího kalendářního měsíce, přičemž Zákazníkům, kteří mají uhrazenou službu, jsou podmínky služby zachovány po celou dobu již dříve uhrazeného období v původním rozsahu. Provedením platby za službu, která byla Provozovatelem změněna, pro další období, dává Zákazník najevo svůj souhlas s provozem služby dle aktuálně platné nabídky pro tuto službu.
 2. Provozovatel má právo kdykoli uplatnit na standardně poskytovanou službu tzv. akční nabídku, a to například poskytnutím nové služby či nové doplňkové služby ke stávajícím variantám za zaváděcí ceny, uplatněním časově omezeného zvýhodnění dané služby např. jejím zlevněním, dále snížením nebo odpuštěním zřizovacího poplatku, zvýhodněním zvýšenou využitelností služby a nebo poskytnutím vybrané doplňkové služby či technologie bezplatně apod. včetně jakékoli kombinace několika typů zvýhodnění zároveň. Služby zřízené v rámci akční nabídky se řídí zveřejněnými podmínkami akční nabídky, a to po dobu určenou Provozovatelem. Veškeré služby, které jsou v okamžiku zveřejnění akční nabídky již zřízeny, anebo jsou objednány až po ukončení platnosti akční nabídky, nemají nárok na získání zvýhodněných podmínek. Možnost změny existující běžné služby Zákazníka na službu dle specifikace akční nabídky určuje Provozovatel a tato změna není ze strany Zákazníka jakkoli vymahatelná. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejněné akční nabídky kdykoli změnit, prodloužit či předčasně ukončit bez nároku na náhradu.
 3. Provozovatel má právo kdykoli úplně odebrat jakoukoli službu ze své nabídky. Zákazník, který službu odebranou z nabídky využívá, má nárok na její provoz v původním rozsahu, nikoli však na její úpravy, rozšíření či změny. Zákazník má možnost dohodnout s Provozovatelem převod takovéto své služby na některou ze služeb dle aktuální nabídky Provozovatele. Provozovatel může Zákazníka vyzvat ke změně služby dle své aktuální nabídky k určitému datu, po jehož uplynutí bude provoz původní služby ukončen. Nezmění-li Zákazník na základě této výzvy Provozovatele využívanou službu, nemá nárok na vrácení plateb, které v souvislosti s provozem služby původní uskutečnil. Veškeré změny uveřejní Provozovatel na svých Internetových stránkách.
 4. Za dostatečnou informaci o změně nabídky dle tohoto odstavce se považuje patřičná úprava na stránkách Provozovatele.

VII. Platby

Provoz služby je ze strany Provozovatele zajištěn po uzavření Smlouvy se Zákazníkem, a to na období, které Zákazník v Objednávce zvolil. Svůj zájem na prodloužení provozu již existující služby u Provozovatele dává Zákazník najevo tím, že řádně a včas uhradí výzvu k zaplacení dalšího období, kterou automaticky vygeneruje Provozovatel (nejpozději 20 dní před ukončením stávajícího předplaceného období, u některých domén či služeb může být tato doba delší, podle toho jak služba vyžaduje) a to v rozsahu odpovídajícím typu služby včetně veškerých případných doplňkových služeb tak, jak je Zákazník v okamžiku vystavení obnovovací faktury využívá. Splatnost vystavených faktur je dohodnuta na 14 kalendářních dní.

 

VIII. Dodatky

 1. Využíváním služeb dává Zákazník najevo svůj souhlas a porozumění s tím, že je povinen do všech případných formulářů či listin uvádět pouze pravdivé a aktuální údaje o sobě a v případě jejich změny je povinen bez zbytečného odkladu provést nebo řádným způsobem zajistit jejich aktualizaci v databázi Provozovatele. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoliv škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které Zákazníkovi vzniknou v důsledku uvedení neplatných a/nebo neaktuálních údajů do databáze Provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na Provozovateli vymáhat.
 2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud bude bez předchozího písemného prokazatelného souhlasu Provozovatele hostovat na jeho serveru jakýkoli obsah, který se i jen částečně může zařadit do výše uvedených kategorií v sekci "Vyloučení z provozu", má Provozovatel právo na okamžité přerušení poskytování služby a úhradu všech nákladů a škod, které mu toto jednání Zákazníka způsobilo. V případě zjištění porušení pravidel provozu (zejména ze Smlouvy a Podmínek) nebo podezření z porušení Smlouvy ze strany Zákazníka má Provozovatel mimo jiné právo okamžitě ukončit smluvní vztah.

IX. Závěr

 

 1. Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu smluvního vztahu i po jeho ukončení dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se všech služeb poskytovaných Provozovatelem. Tímto není nijak omezen či snížen nárok na náhradu škod způsobených porušením mlčenlivosti. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem je považována za přísně důvěrnou. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytovat žádné informace týkající se vzájemného obchodního vztahu, tedy včetně uskutečněné komunikace, třetím osobám. Povolenou výjimkou je uveřejňování marketingových informací Provozovatelem o svých Zákaznících, které může být použito na webových stránkách www.dbsys.cz a případně v jeho marketingových a reklamních tiskovinách. Další výjimkou je porušení mlčenlivosti v případě žádosti o sdělení informací orgánům činným v trestním řízení. Výjimkou je také sdělování kladných referencí a doporučení ohledně dobré kvality služeb.
 2. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem.
 3. Provozovatel může kteroukoli část Smlouvy nebo smluvních podmínek změnit kdykoli, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn. Zachováním provozu svých služeb i po změně Smlouvy, Podmínek, smluvních podmínek či dalších souvisejících dokumentů, dává Zákazník najevo svůj jednoznačný souhlas s novým zněním těchto dokumentů a jejich plnou akceptaci při provozu svých služeb.
 4. Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné 29.9.2009  a nahrazují tak všechny dosavadní Smlouvy, Podmínky, smluvní podmínky a smluvní ujednání. Tato Smlouva a Podmínky se vztahují na všechny služby poskytované Provozovatelem.


Reference
Copyright © 2009 - 2015, DBsys s.r.o. | info@dbsys.cz